de-bsd Mailinglisten mit CVSup verfuegbar

From: Wolfram Schneider <wosch(at)cs.tu-berlin.de>
Date: Thu, 19 Jun 1997 12:12:25 +0200 (MET DST)

Die archivierten de-bsd Mailinglisten sind jetzt auch
über CVSup verfügbar. Zirka 1.7MB, unkomprimiert.

Host: cvsup.de.freebsd.org
Collection: de-bsd-archive

Weitere Informationen zu CVSup siehe
http://www.de.freebsd.org/handbook/cvsup.html

total 1744
drwxr-xr-x 2 wosch bin 512 Jun 19 12:09 ./
drwxr-xr-x 3 wosch bin 512 Jun 19 12:09 ../
-rw-r--r-- 1 wosch bin 6139 Jan 31 22:21 de-bsd-announce.archive.96
-rw-r--r-- 1 wosch bin 4405 Jan 31 22:21 de-bsd-announce.archive.97
-rw-r--r-- 1 wosch bin 350284 Jan 31 22:21 de-bsd-chat.archive.96
-rw-r--r-- 1 wosch bin 297969 Jun 19 11:13 de-bsd-chat.archive.97
-rw-r--r-- 1 wosch bin 206179 Jan 31 22:21 de-bsd-hackers.archive.96
-rw-r--r-- 1 wosch bin 80062 Jun 10 00:10 de-bsd-hackers.archive.97
-rw-r--r-- 1 wosch bin 156933 Jan 31 22:21 de-bsd-hubs.archive.96
-rw-r--r-- 1 wosch bin 67061 Jun 17 10:15 de-bsd-hubs.archive.97
-rw-r--r-- 1 wosch bin 192509 Jan 31 22:21 de-bsd-questions.archive.96
-rw-r--r-- 1 wosch bin 316528 Jun 19 08:36 de-bsd-questions.archive.97
-rw-r--r-- 1 wosch bin 899 Jan 31 22:21 de-bsd-test.archive.95
-rw-r--r-- 1 wosch bin 21738 Jan 31 22:21 de-bsd-test.archive.96
-rw-r--r-- 1 wosch bin 2660 Mar 12 14:29 de-bsd-test.archive.97

-- 
Wolfram Schneider    <wosch@apfel.de>    http://www.apfel.de/~wosch/
Received on Thu 19 Jun 1997 - 12:13:23 CEST

search this site